MOHSEN AZAD
قـــــــــــــــــارچ شناســـــــــــــــــــــی پزشکــــــــــــــــــــی

گستره خون در کمبود PK. انیزوسیتوزیس وماکروسیتوزیس خفیف ویک گلبول قرمز هسته دار

گستره خون در کمبود PK پس از طحال برداری. در کمبود این انزیم پس از اسپلنکتومی اکانتوسیتوزیس شایع است.

گستره خون در الیپتوسیتوزیس ارثی. الیپتوسیتها( فلش قرمز) واوالوسیتها(فلش ابی) مشاهده میشوند.

گستره خون در الیپتوسیتوزیس ارثی پس از طحال برداری .بعضی از موارد الیپتوسیتوزیس ارثی تا حدی شدید هستند که طحال برداری را ضروری می سازند. در این تصویر انیزوسیتوزیس و پویکلوسیتوزیس شدید هاول ژولی بادی به همراه قطعات گلبول قرمز مشاهده میشوند.

گستره خون درپیروپویکیلوسیتوزیس ارثی . کم خونی شدید انیزوسیتوزیس و پویکیلوسیتوزیس شدید وجود دارند.

گستره خون درپیروپویکیلوسیتوزیس ارثی . انیزوسیتوزیس پلی کروماتوفیلیک ماکروسیت ،اولوسیتوزیس، الیپتوسیتوزیس وقطعات گلبول قرمز وجود دارند.

گستره خون در الگستره خون در استوماتوسيتوز ارثي. بازوفیلیک استیپلینگ وتعداد زیادی استوماتوسیت وجود دارند.

گستره خون محیطی در کمبودG6PD. انیزوسیتوزیس هیپوکرومیای شدید. ،گلبولهای قرمز منقبض شده (فلش قرمز) وگلبول قرمزی
که در ان هموگلوبین در یک سمت سلول تجمع یافته(فلش ابی) وبه hemighosts معروف است مشاهده میشوند.

گستره خون محیطی در کمبود G6PD .یک hemighost (فلش قرمز) ویک کراتوسیت(فلش ابی) که به علت برداشت اجسام
هاینز توسط طحال ایجاد شده مشاهده میشوند.

رنگ امیزی برای مشاهده هاینز بادی پس از یک حمله همولیتیک در بیمار دچار کمبود G6PD. اجسام درشت تیره رنگ
که معمولا در حاشیه سلول قرار میگیرند هاینز بادی هستند.

گستره خون محیطی دراسفروسيتوز ارثي.اسفروسیتوز با شدت متوسط مشاهده میشود.

گستره خون محیطی دراسفروسيتوز ارثي پس از طحال برداری. به اسفرو اکانتوسیتها (فلش) دقت کنید.

گستره خون محیطی دراسفروسيتوز ارثي.

گستره خون در کم خونی بيماری كبدي.در این گستره انیزوسیتوزیس خفیف ، ماکروسیتوزیس وسلولهای هدف مشاهده میشوند

گستره خون در کم خونی بيماری كبدي.در این گستره استوماتوسیتها که گلبولهای قرمز با ناحیه کمرنگ کشید ودهانی شکل میباشند، مشاهده میشوند

گستره خون در کم خونی بيماری كبدي.در این گستره انیزوسیتوزیس و اکانتوسیتوزیس شدید مشاهده میشوند.اکانتوسیتها گلبولهای قرمزی هستند که دارای زواید خار مانند با طول وضخامت نابرابر میباشند. این زوائد در فواصل نامنظم قرار دارند.

هایپرکروموزیا و میکروسیتیک کم . کم خونی اولیه آهن . لنفوسیت کوچک در گوشه راست میدان

هایپرکروموزیا و میکروسیتیک کم . کم خونی اولیه آهن . لنفوسیت کوچک در گوشه راست میدان

هیپرکرومازیا و میکروسیتیک زیاد . کم خونی اهن . لنفوسیت کوچک در میدان

هیپرکرومازیا و میکروسیتیک زیاد . کم خونی اهن . لنفوسیت کوچک در میدان

پلی کروموتوفیلی . گلبول های بزرگ با رنگ بنفش کم رنگ

پلی کروموتوفیلی . گلبول های بزرگ با رنگ بنفش کم رنگ

ماکروسیتوزیز

ماکروسیتوزیز

اسفروسیتوزیز . گلبول های هایپرکروماتیک کوچک

اسفروسیتوزیز . گلبول های هایپرکروماتیک کوچک

گلبول قرمز نرمال . لنفوسیت کوچک در وسط میدان

گلبول قرمز نرمال . لنفوسیت کوچک در وسط میدان

پدیده رولکس (سکه ای خودمون ) . لنفوسیت کوچک در وسط میدان

پدیده رولکس (سکه ای خودمون ) . لنفوسیت کوچک در وسط میدان

لخته شدن گلبولها . لنفوسیت کوچک و نوتروفیل هایپرسیگمانته در گوشه بالا سمت چپ

لخته شدن گلبولها . لنفوسیت کوچک و نوتروفیل هایپرسیگمانته در گوشه بالا سمت چپ

انگل بابزیا در داخل گلبول

انگل بابزیا در داخل گلبول

تروفازوئید پلاسمدیوم ویواکس در داخل گلبول

تروفازوئید پلاسمدیوم ویواکس در داخل گلبول

گستره خون محیطی خصیصه داسی شکل.تعدادی سلول هدف و میکروسیتوزیس خفیف مشاهده می شود.

گستره خون محیطی در کم خونی داسی شکل.انیزوسیتوزیس، پویکیلوسیتوزیس ،سلول داسی شکل (فلش قرمز) ودو سلول قایقی شکل (فلش ابی) مشاهده میشوند. یکی از گلبول های قرمز دارای هاول ژولی بادی است.

ازمایش داسی شدن در کم خونی داسی شکل .تقریبا تمام گلبولهای قرمز در فشار کم اکسیژن، داسی شکل میشوند.

گستره خون محیطی در کم خونی داسی شکل.انیزوسیتوزیس، پویکیلوسیتوزیس ،سلول های داسی شکل ، سلول قایقی شکل و چندین سلول هدف مشاهده میشوند.

گستره خون محیطی در کم خونی داسی شکل.تعداد زیادی سلول هدف و چند سلول داسی شکل (مقابل فلش) مشاهده میشوند.

انواع مختلف سلول داسی شکل که در این کمخونی ممکن است مشاهده شوند.

گستره خون محیطی در کم خونی داسی شکل.انیزوسیتوزیس، پویکیلوسیتوزیس ،سلول های داسی شکل ، چندین سلول هدف یک گلبول قرمز هسته دار ویک نوتروفیل مشاهده میشوند.موضوعات مرتبط: هماتولوژي
[ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ ] [ 17:5 PM ] [ محسن آزاد ]
درباره وبلاگ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامی
به گــــــــــــرمی نـــــــــــــفسهاتون..
محسن 24ساله دانشــــجوی
فــــــــــوق لیســــــــــــانس
قارچ شناســـــــــی پزشـــکی
و ســـــــــــــاکن شهر تهـــــــــــــــــران
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم.
امیــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوارم که
لحظـــــــــــــــــات خـــــــــوب و خوشی
را در وبـــــــلاگم سپـــــــــــــــری نمایید.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
.

.
.
بيا نترس من باهـــــــــــــــــــــاتم...
..
.
.
.
.

.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
بيا پايــــــــــــــــــــــــين تر..
بيا حـــــــــــــالا..
..
.
.
.
بــــــه وبـــــــــــــــلاگم خــــــــوش آمدید.
----------------------------------------
بهـ دنبالـ ظواهر نرو؛ شاید فریبـ بخوریـ

بهـ دنبالـ ثروتـ نرو؛ اینـ همـ ماندنیـ نیستـ

بهـ دنبالـ کسیـ باشـ کهـ بهـ لبانتـ لبخند بنشاند

چونـ فقطـ یکـ لبخند میـ تواند

شبـ سیاهـ را نورانیـ کند

کسیـ را پیدا کنـ کهـ دلتـ را بخنداند...
-----------------------------------------------
نمی دونم از کــجا شروع کنم قصه تلخ ســـــادگیمـــو

نمی دونم چرا قسمت می کنم روزای خوب زندگیمو

چــــــرا تو اول قصه همه دوســـــــــم مــــــــــــی دارن

وسط قــــــــــصه می شه سر به سر من مـــی ذارن

تا می خواد قـــــصه تموم شه همه تنهام مــی ذارن

مــــــی تونم مثل همه دورنگ بـــــاشم دل نــــبازم

مــــــی تونم مثل همه یه عـــــشق بادی بــــسازم

تا با یک نـــــیش زبــــــون بترکه و خراب بـــــــــــشه

تا بـــــــیان جمعش کنن حباب دل ســــــــراب بشه

مــــــی تونم بازی کنم با عشق و احساس کسی

مـــــــی تونم درست کنم تـــــــرس دل و دلواپسی

مــــــــی تونم دروغ بگم تا خودمو شــــــــیرین کنم

مــــــــی تونم پشت دلا قایم بشم کــــــــمین کنم

ولی با این همه حــــــــرفا باز مـــــــــــنم مثل اونام

یه دروغگو مـــــــی شم همیشه ورد زبــــــــــــــونا

یه نفر پیدا بـــــــشه به مـــــــــن بگه چیکار کــــنم

با چه تیری اونی که دوسش دارم شکار کنم ؟؟؟؟

من باید از چی بفهمم چه کسی دوسم داره ؟؟؟

توی دنیا اصلا عشق واقعی وجود داره .........؟؟؟
امکانات وب

دریافت كد ساعت
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

جوان تولز - ابزار وبلاگنویسان جوان